Tietohallinnon ja tietoturvan palvelut

Konsultointipalvelumme tarjoaa yritysten ja julkisten organisaatioiden tueksi asiantuntemusta, kokemusta ja riippumatonta ulkopuolista apua.

Tietoturvallisuuden hallinta

Toimimme asiakkaan tukena tietoturvallisuuden johtamisessa, tietoturvallisuuden tason arvioinnissa ja kehittämistoimien suunnittelussa sekä läpiviennissä. Asiantuntijamme tuntevat hyvin tietoturvallisuuden hallinnan viitekehykset, kuten ISO/IEC 27001 -standardin, VAHTI-ohjeet, valtionhallinnon tietoturvatasot ja kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön KATAKRI:n.

Kohderyhmänä ovat organisaatiot, joiden tietoturvallisuuden hallintaa hoidetaan rajallisilla resursseilla, mahdollisesti pistemäisillä kehittämistoimilla ja joilla on tavoitteena tietoturvallisuuden hallinnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Konsulteillamme on pitkä kokemus hankkeista julkishallinnon asiakkaiden kanssa ja tunnemme julkishallinnon tietoturvallisuuden hallintaa koskevat erityisvaatimukset. Lisäksi konsulteillamme on CISSP-, CISM- ja ISO 27001 Lead Auditor -sertifiointeja sekä KATAKRI- pääauditoijakoulutus.

Tekninen tietoturvallisuus

Toimimme asiakkaan tukena tietoturvallisuuden teknisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Meillä on pitkä kokemus IT-palvelujen tuotannon tietoturvallisuudesta. ISO/IEC 27001:2013 vaatimusten mukaisesti sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme kattaa asiakkaille tuotettavat järjestelmien ja tietoliikenteen valvonta-, hallinta- ja käyttöpalvelut. Kokemus omasta toiminnasta antaa hyvän pohjan asiakkaille toimitettaviin palveluihin.

Asiantuntijamme toimivat asiakkaan tukena projekteissa tai jatkuvaluonteisesti. Palveluihimme kuuluvat mm. tietoturvallisuuden osalta vaativien IT-infraratkaisujen suunnittelu, etäkäyttöyhteydet, identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM) SaaS-palveluna sekä tekniset tietoturva-auditoinnit.

Kokonaisarkkitehtuuri

Toimimme asiakkaan tukena kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa sekä projektien arkkitehtuurityössä. Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat kokonaisarkkitehtuurin ja sen osa-alueiden kehittämiseen jatkuvaluonteista apua, mutta eivät välttämättä tarvitse päätoimista kokonaisarkkitehtiä. Palvelumme auttaa asiakasta arkkitehtuurin nykytilan kartoittamisessa, kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja tavoitetilan suunnittelussa sekä organisaation toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Hankinnat

Julkisiin hankintoihin liittyvät konsultointipalvelut kattavat koko hankintaprosessin hankinnan kohteen määrittelystä sopimusneuvotteluissa avustamiseen ja tarvittaessa toimituksen valvontaan. Tunnemme erittäin hyvin julkisten hankintojen säännökset ja menettelytavat sekä yleiset sopimusehdot. Olemme käyttäneet hankintakonsultoinnissa kaikkia hankintamenettelyjä.

Sähköinen asianhallinta

Asianhallinnan konsultointipalvelumme kattaa SÄHKE2-mukaisen tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ja/tai paperimuotoisen arkistonmuodostamissuunnitelman (AMS) laadinnan. Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua tiedonohjaussuunnitelman ja arkistonmuodostussuunnitelman laatimisessa. Konsulttimme tarjoaa vetoapua työpajatyöskentelyyn ja tukea käytännön työhön.

Selvitykset ja määrittelyt

Palvelumme pitää sisällään monenlaisia kokonaisuuksia, kuten esiselvitykset, hankintamäärittelyt, kustannus- ja hyötyanalyysit, markkinakartoitukset ja nykytilan arvioinnit. Työn sisältö ja rajaus sovitaan aina asiakkaan kanssa projektin aloituksen yhteydessä tapauskohtaisesti.

Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea toimintansa kehittämistä tukeviin hankkeisiin. Palvelun laajuus voi vaihdella tarpeen mukaan muutamasta viikkotunnista täysipäiväiseen toimintaan.

Projektin hallinta

Toimimme asiakkaan tukena projektien määrittelyssä, suunnittelussa, toteuttamisessa ja projektitoiminnan kehittämisessä. Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi toiminnan kehittämisen aktiviteettien jakamisessa projekteiksi, projektien sisältöjen määrittämisessä ja johtamisessa sekä projektitoiminnan kehittämisessä.

Laatu ja prosessit

Palveluumme kuuluu johtamisjärjestelmän itsearvioinnin läpivieminen, toimintaprosessien nykytilan kartoitus ja mallintaminen, organisaation vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä tuki toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja mittaamiseen.

Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat riippumatonta ulkopuolista apua esimerkiksi toiminnan nykytilan kartoitukseen, kehittämiskohteiden tunnistamiseen, prosessien mallintamiseen sekä prosessimittareiden käyttöönottoon. Palvelu auttaa asiakasta saamaan kokonaiskuvan organisaation vahvuuksista ja kehitysalueista sekä antaa työkalut toiminnan kehittämiseen.